Anul școlar 2021-2022 – anunțuri

Publicat in data de vineri, septembrie 10 th, 2021 · no Comments · In , , , , ,

Serviciul SECRETARIAT – programul cu publicul

LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI

în intervalul orar  11ᴼᴼ-13ᴼᴼ

PROGRAM DE AUDIENȚE – DIRECTORI

Pentru orice solicitare vă rugăm să trimiteți mesaj pe emailul Colegiului și să vă programați pentru ridicarea sau depunerea documentelor în original.


22.11.2021

ANUNȚ

Colegiul National Mihai Eminescu, cu sediul în București, str. George Georgescu, nr. 2, sector 4, relocat in strada V.V. Stanciu nr.6, sector 4, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, conform  H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor  funcții contractuale temporar  vacante:

 • 2 posturi ingrijitor

Condiții generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

 • 2 posturi ingrijitor

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor – studii medii/generale
 • vechime – 5 ani
 • persoană responsabilă și organizată
 • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
 • abilități de comunicare și lucru în echipă

Etapele desfășurării concursului:

Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 29.11.2021 – ora 14,00 la sediul instituției, strada V.V. Stanciu nr.6, sector 4, București.  

 • Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor de înscriere  02.12.2021 până la ora 14,00;
 • Depunerea contestațiilor  după selecția dosarelor de înscriere  – 03.12.2021 orele 10,00 – 14,00;
 • Afișare rezultate  contestații (la selecția dosarelor  de înscriere)  – 06.12.2021 până la ora 10,00.

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului National Mihai Eminescu, astfel: 

– Proba scrisă – în data de 09.12.2021 începând ora  10,00;

– Afișarea rezultatelor proba scrisa  – 09.12.2021 până la ora 12,00

– Depunerea contestațiilor proba scrisa   – 09.12.2021  orele 12,00 – 13,00;

– Afișarea rezultatelor  contestatiilor pentru proba scrisa – 09.12.2021 ora 13,30;

– Proba interviu –  în data 09.12.2021  începând cu ora 15,00;

– Afișarea rezultatelor probei interviu – 09.12.2021 până la ora 15,45;

– Depunerea contestațiilor la proba de interviu  – 09.12.2021  orele 16,00 – 16,30;

– Afișarea rezultatelor  contestatiilor pentru proba interviu- 09.12.2021 ora 16,30-17.00;

– Afișarea rezultatelor finale –09.12.2021 până la ora 17,00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE CONCURS

INGRIJITOR:

– Legea nr. 319 / 2006- cap. 4 (obligatiile lucratorilor) – Legea nr. 477 / 2004 codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cap II art 7.

– Legea nr 53 / 2003- raspunderea disciplinara art.247-252

– Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2016

– NORME TEHNICE privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private CAPITOLUL I

– Fișa postului de ingrijitor

TEMATICA DE CONCURS – ÎNGRIJITOR:

– Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor conf. codului muncii;

– CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7,

– Răspunderea disciplinară ; drepturile si obligatiile angajatului

– Noțiuni fundamentale si norme de igiena

– Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

– Securitate si sanatate in munca și PSI

– Reguli privind securitate in munca


12.11.2021

Săptămâna ANTI-BULLYING la CNMEB

În săptămâna 15-19 noiembrie 2021 se vor desfășura în școala noastră activități de prevenire a bullying-ului în mediul școlar. Scopul activităților este de conştientizare a fenomenului de bullying din şcoală precum și pentru identificarea şi abordarea mai eficientă a problemei bullying-ului.08.11.2021

ANUNȚ

Colegiul National ”Mihai Eminescu”, cu sediul în București, str. George Georgescu, nr. 2, sector 4, relocat in strada V.V.Stanciu nr.6 sector 4, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, conform  H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor  funcții contractuale temporar  vacante:

 • 2 posturi ingrijitor

Condiții generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale :

 • 2 posturi ingrijitor

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor – studii medii/generale
 • vechime – 5 ani
 • persoană responsabilă și organizată
 • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
 • abilități de comunicare și lucru în echipă

Etapele desfășurării concursului:

Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 15.11.2021 – ora 14,00 la sediul instituției, strada V.V. Stanciu nr.6, sector 4, București.  

 • Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor de înscriere  – 16.11.2021 până la ora 14,00;
 • Depunerea contestațiilor  după selecția dosarelor de înscriere  – 17.11.2021 orele 10,00 – 14,00;
 • Afișare rezultate  contestații (la selecția dosarelor  de înscriere)  – 18.11.2021 până la ora 10,00.

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului National ”Mihai Eminescu” astfel: 

– Proba scrisă – în data de 23.11.2021 începând ora  10,00;

– Afișarea rezultatelor proba scrisa  – 23.11.2021 până la ora 12,00

– Depunerea contestațiilor proba scrisa   – 23.10.2021  orele 12,00 – 13,00;

– Afișarea rezultatelor  contestatiilor pentru proba scrisa – 23.11.2021 ora 13,30;

– Proba interviu –  în data 23.11.2021  începând cu ora 15,00;

– Afișarea rezultatelor probei interviu – 23.11.2021 până la ora 15,45;

– Depunerea contestațiilor la proba de interviu  – 23.11.2021  orele 16,00 – 16,30;

– Afișarea rezultatelor  contestatiilor pentru proba interviu- 23.11.2021 ora 16,30-17.00;

– Afișarea rezultatelor finale –23.11.2021 până la ora 17,00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE CONCURS – ÎNGRIJITOR:

 – Legea nr. 319 / 2006- cap. 4 (obligatiile lucratorilor) – Legea nr. 477 / 2004 codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice cap II art 7.

 – Legea nr 53 / 2003- raspunderea disciplinara art.247-252

 – Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2016

– NORME TEHNICE privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private CAPITOLUL I

 – Fișa postului de îngrijitor

TEMATICA DE CONCURS – ÎNGRIJITOR:

 – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor conf. codului muncii;

 – CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: Cap.II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7

– Răspunderea disciplinară; drepturile si obligatiile angajatului

– Noțiuni fundamentale si norme de igiena

– Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ

– Securitate si sanatate in munca și PSI

– Reguli privind securitate in munca.


Pagini: 1 2 3 4

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty