Anul școlar 2021-2022 – anunțuri


25.10.2021

21.10.2021

18.10.2021

13.10.2021

Anunț – selecția dosarelor depuse pentru concurs – clic aici


24.09.2021

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar

ANUNȚ

Colegiul National Mihai Eminescu, cu sediul în București, str. George Georgescu, nr. 2, sector 4, relocat in strada V.V. Stanciu nr.6, sector 4, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, conform  H.G. 286/ 2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/ 2014, a următoarelor  funcții contractuale vacante:

 • 1 post secretar (studii superioare)

Condiții generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale: 1 post secretar

 • nivelul studiilor – studii superioare
 • vechime– 5 ani , minim 2 ani in sistemul de invatamant
 • persoană responsabilă și organizată
 • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu
 • abilități de comunicare și lucru în echipă
 • activitatea într-o unitate de învățământ preuniversitar constituie un avantaj

Etapele desfășurării concursului :

Candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs până la data de 08.10.2021 – ora 14,00 la sediul instituției, strada V.V. Stanciu nr.6, sector 4, București.  

 • Afișarea rezultatelor  selecției dosarelor de înscriere  – 13.10.2021 până la ora 14,00;
 • Depunerea contestațiilor  după selecția dosarelor de înscriere  – 14.10.2021 orele 14,00 – 15,00;
 • Afișare rezultate  contestații (la selecția dosarelor  de înscriere)  – 15.10.2021 până la ora 14,00.

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului National „Mihai Eminescu”, astfel: 

– Proba scrisă – în data de 18.10.2021 începând ora  10,00;

– Proba interviu –  în data 21.10.2021  începând cu ora 11,00;

– Afișarea rezultatelor  – 21.10.2021 până la ora 14,00;

– Depunerea contestațiilor  – 22.10.2021  orele 14,00 – 15,00;

– Afișarea rezultatelor finale –25.10.2021 până la ora 16,30.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

 •  Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
 • O ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • H.G. nr. 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar pentru elevi ”Euro 200”, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările și completările ulterioare ;
 •  Legea nr. 16/1996  Legea Arhivelor Naţionale;
 • Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica;
 • OMECTS  nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
 • Ordin nr. 3470 /7.03.2012 privind modificarea şi completarea Anexei privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar de stat;
 • ORDIN Nr. 4511/2017 din 3 august 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar
 • HOTĂRÂRE Nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor ;
 • LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Tematica

 • Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;
 • Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;
 • Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;
 • Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;
 • Duplicate ale actelor de studii;
 • Documente școlare;
 • Acordarea burselor școlare, Programe sociale – Euro 200, Bani de liceu și a altor ajutoare sociale pentru elevi;
 • Circuitul documentelor și arhivarea acestora;
 • Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL / REVISAL

Calendarul de desfăşurare al concursului

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este  08.10.2021, ora 14:00.

Nr. crt.  Documente    Termen
1Publicare concurs Monitorul Oficial/Cotidian de larga circulatíe Cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant.24.09.2021  
2Anunt sediu Cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de data stabilita pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant.24.09.2021
3Depunere dosare de inscriere In termen de 10 zile lucratoare de la afisarea anuntului27.09.2021 08.10.2021
4Selectie dosare de inscriere In termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor de inscriere11.10.2021 12.10.2021
5Comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere In termen de cel mult o zi lucratoare de la expirarea termenului privind selectia dosarelor de inscriere13.10.2021
6Depunere contestatii selectie dosare de inscriere In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii selectiei dosarelor de inscriere14.10.2021  
7Analiza contestatii selectie dosare de inscriere In termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor15.10.2021  
8Comunicarea rezultatelor contestatiei selectiei dosare de inscriere Imediat dupa solutionarea contestatiilor15.10.2021
9Proba scrisa Sustinerea probei scrise după cel puţin 15 zile lucratoare de la publicarea/afisarea anuntului18.10.2021
10Notarea probei practice In termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea probei practice18.10.2021
11Comunicarea rezultatelor la proba practica18.10.2021
12Depunere contestatii proba practica In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor de la proba practica19.10.2021
13Analiza contestatii proba practica In termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor20.10.2021
14Comunicarea rezultatelor contestatiei la proba practica Imediat dupa solutionarea contestatiilor20.10.2021
15Interviu Sustinerea interviului in maxim 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei practice21.10.2021
16Notare interviu In termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizarii probei21.10.2021
17Comunicare rezultate interviu21.10.2021
18Depunere contestatii interviu In termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor de la interviu22..10.2021
19Analiza contestatii In termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor25.10.2021
20Comunicarea rezultatelor contestatiei Imediat dupa solutionarea contestatiilor25.10.2021
21Rezultat final al concursului In termen de maxim o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului contestatiilor la interviu25.10.2021

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty