Anul școlar 2021-2022 – anunțuri


14.04.2022

ANUNȚ

 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, București, Sector 4, București,  în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de 10.05.2022, ora 10,00 concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  unui post contractual vacant:

 • 1 post analist-programator

   Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • are cetăţenia română,
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. Cerințe de bază

 • studii superioare/medii;
 • vechimea în vederea ocupării postului: nu se solicită;
 • configurare și administrare – reţele de calculatoare;
 • configurare, instalare și mentenanţă – tehnică de calcul;
 •  creare și administrare de pagini web și baze de date;
 •  cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
 • abilități de comunicare;
 • disponibilitate la program prelungit.

2. Actele necesare pentru înscrierea la concurs

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării  conformității.

3. Concursul se organizeaza la sediul unității de învățământ şi se va desfăşura astfel:

 • proba scrisă va avea loc în data de 10.05.2022  ora 10.00
 • proba interviu/practică va avea loc în data de 10.05.2022, ora 15.00.

Dosarele se  depun  în perioada  15.04.2022-02.05.2022, între orele 11.00 – 13.00,  la secretariatul  Colegiului aflat în sediul din str. V. V. Stanciu nr. 6, Sector 4.

Relații suplimentare se pot solicita și pe adresa de  e-mail: colegiul_eminescu@yahoo.com.

4. Calendarul de concurs

  Derularea activităților  Termen
Publicare concurs Monitorul Oficial/Cotidian de larga circulatíe – cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima proba a concursului pentru ocuparea unui post vacant.14.04.2022  
Anunt la sediu – cu cel putin 15 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant.14.04.2022
Depunere dosare de înscriere – în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului15.04.2022-02.05.2022
Selectie dosare de înscriere – în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere03.05.2022, 04.05.2022
Comunicarea rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului privind selecția dosarelor de înscriere06.05.2022    
Depunere contestatii selectie dosare de înscriere – în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisării selecției dosarelor de inscriere09.05.2022, orele 9.00-11.00
Analiza contestatii selectie dosare de înscriere – în termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor09.05.2022, orele11.00-3.00  
Comunicarea rezultatelor contestatiei selectiei dosare de înscriere – imediat dupa solutionarea contestatiilor09.05.2022, ora14.00
Proba scrisă – se face după cel puţin 15 zile lucratoare de la publicarea/afisarea anuntului10.05.2022, ora 10.00
Notarea probei scrise – în termen de maximum o zi lucratoare de la finalizarea probei practice10.05.2022
Comunicarea rezultatelor la proba scrisă10.05.2022, ora 13.00
Depunerea contestațiilor la proba scrisă – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor de la proba practică10.05.2022, orele 13.00-13.30
Analiza contestațiilor la proba scrisă – în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor10.05.2022
Comunicarea rezultatelor contestației la proba scrisa – imediat dupa soluționarea contestațiilor10.05.2022, ora 14.00
Interviu/proba practică – în maxim 4 zile lucratoare de la data susținerii probei practice10.05.2022, ora 15.00
Notare interviu – în termen de maxim o zi lucratoare de la data finalizării probei10.05.2022, ora 15.45
Comunicarea rezultatului la interviu10.05.2022, ora15.45
Depunerea contestației la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor de la interviu10.05.2022, ora 16.00-16.30
Analiza contestațiilor – în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor10.05.2022, orele16.30-17.00
Comunicarea rezultatelor contestației – imediat dupa soluționarea contestațiilor10.05.2022, ora 17.00
Rezultatului final al concursului – în termen de maxim o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului contestației la proba de interviu10.05.2022, ora 17.00

5. Tematica de concurs

PC – utilizare, depanare, întreţinere:

 • Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare, defecte, depanare;
 • Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicaţii;
 • Instalarea şi configurarea de echipamente periferice; imprimante, scanere, etc.

Cunoştinţe avansate de operare Microsoft Office:

 • Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher

Reţele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii:

 • Cunoştinţe avansate despre echipamente de reţea (configurare switch, access point, router wireless);
 • Configurare şi administrare reţele LAN.

Baze de date și programarea bazelor de date:

 • Cunoştinţe generale privind analiza, proiectarea şi administrarea bazelor de date Ms Excel, MS Access.

Proiectare/ întreţinere pagini web (PHP, HTML, CSS, JavaScript);

Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server MySQL.

6. Bibliografie

 • Microsoft Windows 10, manual de utilizare;
 • Remus Joldeș, Sisteme de operare, Aeternitas, Alba Iulia, 2009;
 • Microsoft Office 2007 – Ghid vizual rapid pentru windows – Emilian Cercel, editura Niculescu;
 • Microsoft Office 2010;
 • Office 2013; doc. – Internet – guide 
 • Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Rețele locale de calculatoare – proiecte și administrare, Editura Teora;
 • Welling L., Thomson l., Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MyQL, Editura Teora, București, 2005; –
 • Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999;
 • Asigurarea securității informațiilor în organizații – Bogdan-Dumitru Țigănoaia;
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
 • Microsoft Office 2007 (și următoarele) – Steve Johnson;
 • Cisco Systems, CCNA Exploration 1: Network Fundamentals;
 • Retele de calculatoare – depanare si modernizare – Terry Ogletree;
 • Retele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dadarlat;
 • Retele locale de calculatoare – proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Serban, editura Teora;
 • Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield si Roderick W. Smith;
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • https://www.dataprotection.ro/

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty