Anul școlar 2022-2023

Regulamente și metodologiiAnul școlar 2023-2024 – anunțuri
Transferul elevilorAnul școlar 2021-2022 – anunțuri

Graficul audiențelor – directori

Serviciul SECRETARIAT – program cu publicul

Solicitările pentru eliberarea documentelor se pot face online pe adresa de email:  colegiul_eminescu@yahoo.com sau cu prezență fizică, în perioada vacanței de vară, de LUNI până MIERCURI în intervalul ora 11,00-13,00 iar prelucrarea lor se face în zilele lucrătoare ale săptămânii. Excepție fac situațiile când este necesară eliberarea sau depunerea în original a unor documente, caz în care se face o solicitare pe același e-mail pentru o programare la sediul instituției din strada V.V. Stanciu nr. 6 unde funcționează serviciul Secretariat, telefon: 0213304001.


Transferuri elevi pentru anul școlar 2023-2024


ADMITERE LICEU CLASA IX – AN ȘCOLAR 2023-2024


Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 – detalii (date în curs de actualizare)


19.07.2023

Rapoarte cu rezultatele obținute la concursul pentru  ocuparea funcțiilor contractuale  vacante


12.07.2023

PROCES VERBAL – SELECȚIE DOSARE

Încheiat astăzi 12.07.2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare  în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, astăzi 12.07.2023, s-a procedat  la  verificarea  dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru  ocuparea funcțiilor contractuale  vacante în ștatul de funcții, dupa cum urmează: 

1 POST  analist programator, post  vacant, pe perioadă nedeterminată

Pentru  concurs au depus dosare de înscriere următorii candidați: 

Nr. crt.Data înscrieriiNr. înregistrare
 1.10.07.20233480
 2.10.07.20233481

Rezultatele verificării dosarelor de înscriere pentru examenul din data de 19.07.2023 – proba scrisă, în urma verificării condițiilor de participare la concurs:

Nr. crt.Nr. inregistrare dosarMentiune ADMIS/RESPINSObservatii
1.3480/10.07.2023ADMIS –
2.3481/10.07.2023ADMIS –

Candidații nemulţumiți de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării selecției dosarelor de înscriere, respectiv 13.07.2023 ora 11.00-14.00.

Afişat astăzi, 12.07.2023 ora 14,30 la sediu și pe pagina de internet ale COLEGIULUI NATIONAL MIHAI EMINESCU.

Director

Prof. Beldie Tanța-Simona

Anunț organizare concurs (iunie-iulie 2023) pentru:

 •  1 post vacant îngrijitor
 • 1  post vacant analist-programator

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

A. COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor  posturi contractuale, conform HG. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul posturilor*: execuţie
 2. Denumirea posturilor:

îngrijitor (post  vacant, pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național Mihai Eminescu);

– analist programator (post  vacant, pe perioadă nedeterminată la Colegiul Național Mihai Eminescu).

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: –

4. Scopul principal al postului: 

5. Numărul de posturi: 2

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

B.  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul COLEGIULUI NAȚIONAL MIHAI EMINESCU, strada V.V. Stanciu nr. 6, sector 4 București

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare) este 28.06.2023-11.07.2023, la sediul instituţiei.

C. Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitor:

 1. Studii de specialitate**: nu este cazul
 2. Perfecționări (specializări): nu este cazul
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu este cazul
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitatea de a lucra în echipă, de a comunica eficient cu colegii de la locul de muncă, persoană organizată, responsabilă, punctuală,  atentă la detalii
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): diplomă de absolvire a 10 clase minim
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu este cazul
 8. Vechime: nu este cazul
 9. Curs igienă

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de analist programator

 1. Studii de specialitate**: superioare

2. Vechimea in vederea ocuparii postului: nu se solicită

3. Configurare, administrare reţele de calculatoare;

4. Configurare, instalare, mentenanţă tehnică de calcul;

5. Creare administrare pagini web, baze de date;

6. Cunoştinţe avansate de operare calculator

7. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitatea de a lucra în echipă, de a comunica eficient cu colegii de la locul de muncă, persoană organizată, responsabilă, punctuală,  atentă la detalii.

D.        Bibliografie/tematica pentru concurs

I. Bibliografie şi tematică pentru postul de ingrijitor:

 1. Legea Nr.319/2006 a Securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV – Obligațiile Lucrătorilor
 2. Legea 53/2003 Codul Muncii – actualizată cu modificările și completările ulterioare – Răspunderea disciplinară (Art. 247 – Art.252)
 3. Curățenia și dezinfecția

II. Bibliografie şi tematică pentru postul de analist programator:

II.1. Tematica

PC – utilizare, depanare, întreţinere

 • Calculatoare – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare, defecte, depanare;
 • Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicaţii;
 • Instalarea şi configurarea de echipamente periferice; imprimante, scanere, etc.;

Cunoştinţe avansate de operare Microsoft Office

 • Word, Excel, Access, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher

Reţele de calculatoare: topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii;

 • Cunoştinţe avansate despre echipamente de reţea (configurare switch, access point, router wireless);
 • Configurare şi administrare reţele LAN.

Baze de date și programarea bazelor de date.

 • Cunoştinţe generale privind analiza, proiectarea şi administrarea bazelor de date Ms Excel, MS Access

Proiectare/ întreţinere pagini web (PHP, HTML, CSS, JavaScript)

Cunoștințe generale privind instalarea, configurarea și administrarea unui server MySQL.

II.2. Bibliografie

 • Remus Joldeș, Sisteme de operare, Aeternitas, Alba Iulia, 2009;
 • Microsoft Office 2007;
 • Microsoft Office 2010;
 • Office 2013; doc. – Internet – guide 
 • Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Rețele locale de calculatoare – proiecte și administrare, Editura Teora;
 • Welling L., Thomson l., Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MyQL, Editura Teora, București, 2005; –
 • Bazele reţelelor de calculatoare, Editura Teora, 1999;
 • *** CCI Learning Solution Inc. Ghid pentru certificarea IC3 – GS5
 • *** Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – RGDP nr. 679/2016
 • Asigurarea securității informațiilor în organizații – Bogdan-Dumitru Țigănoaia;
 • Rețele de comunicații între calculatoare – Ion Bănică;
 • Microsoft Windows 10, manual de utilizare;
 • Microsoft Office 2007 (și următoarele) – Steve Johnson;
 • Cisco Systems, CCNA Exploration 1: Network Fundamentals;
 • Retele de calculatoare – depanare si modernizare – Terry Ogletree;
 • Retele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasile Teodor Dadarlat;
 • Retele locale de calculatoare – proiectare si administrare – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Serban, editura Teora;
 • Microsoft Office 2007 – Ghid vizual rapid pentru windows – Emilian Cercel, editura Niculescu;
 • Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield si Roderick W. Smith;
 • Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

https://www.dataprotection.ro/

E. Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

 • termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 28.06.2023-11.07.2023, la sediul instituţiei
 • selecţia dosarelor: 12.07.2023, ora 11:00, la sediul instituţiei
 • proba scrisă în data de 19.07.2023, ora 10:00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 19.07.2023, ora 12.30 la sediul instituției
 • proba practică în data de 19.07.2023, ora 13.00, la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor de la proba practică: 19.07.2023, 14.00 la sediul instituției
 • afişarea rezultatelor finale: 19.07.2023 ora 16.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 13.07.2023, ora 14:00 – pentru selecția dosarelor, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 14.07.2023, ora 14:00 – pentru selecția dosarelor, la sediul instituţiei.
 • se pot depune contestaţii până în data de: 19.07.2023, ora 13 – pentru proba scrisă, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 19.07.2023, ora 15:00 – pentru proba practică, la sediul instituţiei.

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8

De obicei raspundem in 24 de ore exceptand vacantele si zilele nelucratoare. Toate emailurile sunt confidentiale.

Va multumim pentru ca ne-ati contactat.

Enter a Name

Enter a valid Email

Message cannot be empty